1. INLEDNING

1.1. Följande användarvillkor (nedan – användarvillkoren) beskriver villkoren för UAB Baltic Virtual Assistants (nedan – Baltic Assist). Dess juridiska enhetskod — 303554716, registrerad adress på J. Savickio str. 4, LT-01108, Vilnius, Litauen. Företaget levererar de tjänster (nedan – Tjänsterna) som beställts av Kunden (nedan – Kunden), vars uppgifter finns angivna i arbetsordern (nedan – Arbetsordern).

1.2. Tillhandahållandet av tjänsterna till kunden är ett oberoende förhållande. Det ska inte tolkas som att det skapar eller antyder något förhållande till en franchise-, partnerskaps-, joint venture eller arbetsgivare-anställd-relation mellan Kunden och Baltic Assist.

1.3. Dessa tjänstevillkor (som kan ändras från tid till annan) reglerar relationerna mellan kunden och Baltic Assist från inträde i den första transaktionen baserat på en utförd arbetsorder för en period på 12 (tolv) månader. Nämnda löptid förnyas automatiskt och förlängs under en sammanhängande period på 12 (tolv) månader vid slutet av den aktuella perioden om Kunden fortsätter att anlita Baltic Assist för tjänster baserat på efterföljande Arbetsorder.

2. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
2.1. Baltic Assist åtar sig att leverera tjänsterna till Kunden och Kunden åtar sig att betala Baltic Assist för de levererade tjänsterna.
2.2. För ändamålen med dessa tjänstevillkor såväl som för varje arbetsorder, accepteras och godkänns det uttryckligen av kunden att tjänsterna endast utgör den tid (överenskommet antal timmar) som avsatts för Baltic Assists specialisters utförande av kundens uppgifter enligt tillsyn av kunden. Det är uttryckligen accepterat av Kunden att det är Kundens ansvar att säkerställa att utförandet av de givna uppgifterna uppfyller kundens kvalitets- och andra krav.
2.3. Baltic Assist samtycker till att tillhandahålla tjänsterna till kunden enligt beskrivningen i den arbetsorder som utförs av kunden och Baltic Assist, som listar den tid som tilldelats för tjänsterna, tillgänglighetsschemat och tillämpliga priser (priser) för tjänsterna, betalningsvillkor som samt andra individuella villkor. Alla artiklar som förbereds eller levereras enligt arbetsordern kallas här kollektivt för leveranserna.

2.4. Inträde i flera transaktioner efter separata arbetsordrar utgör inträde i separata transaktioner, för vilka respektive arbetsorder och dessa användarvillkor gäller. Dessa användarvillkor och den relevanta arbetsordern utgör det individuella avtalet mellan Baltic Assist och kunden.

3. BESTÄLLNING AV TJÄNSTER
3.1. Tjänsterna beställs genom att utföra arbetsordern. Utförande av varje separat Arbetsorder innebär inträde i en separat transaktion av Baltic Assist och Kunden avseende de tjänster som specificeras i sådan Arbetsorder.
3.2. När en Kund är en fysisk person, bekräftar Kunden genom att utföra Arbetsordern att Tjänsterna är avsedda för dess kommersiella behov, och Kunden agerar i en annan egenskap än konsument, dvs. Tjänsterna är avsedda för andra behov än hans/hennes personliga eller familjemässiga behov.

4. PRIS FÖR TJÄNSTER OCH BETALNINGSVILLKOR
4.1. Tillämpliga priser och priser för Tjänsterna och/eller andra betalningsvillkor anges i Arbetsordern.

4.2. Kunden samtycker till att ersätta Baltic Assist för alla rimliga utgifter som i förväg godkänts av Kunden och som Baltic Assist ådragit sig i samband med tillhandahållandet av Tjänsterna, vilket kan inkludera, men inte begränsas till, resor och boende, internationella telefonsamtal, porto , budtjänster etc.
4.3. Om inte annat anges i arbetsordern är betalningstiden 8 arbetsdagar från leverans av faktura.
4.4. Underlåtenhet att uppfylla betalningsvillkoren medför en skyldighet för kunden att betala ränta enligt lagen om förhindrande av sena betalningar i kommersiella transaktioner.

5. LEVERANS AV TJÄNSTER
5.1. Baltic Assist garanterar tillgängligheten för sina specialister för leverans av tjänsterna i enlighet med det schema som anges i arbetsordern. Kunden försäkrar att uppgifterna (instruktionerna), såväl som verktygen (efter behov beroende på detaljerna i kundens uppgifter), ges i rätt tid.
5.2. Kunden måste rapportera alla problem relaterade till tjänsterna inom 30 dagar. Om inga problem rapporteras anses Baltic Assist på ett korrekt sätt säkerställa leveransen av Tjänsterna och Kunden får inte framföra några anspråk i samband med detta.
5.3. Det är uttryckligen accepterat och accepterat av Kunden att Tjänsterna anses accepterade vid utgången av den överenskomna tiden (överenskommet antal timmar) oavsett om kundens mål uppnåddes eller inte, om inte annat specifikt avtalats i Arbetsordern.

6. LEVERANSER OCH IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
6.1. All upphovsrätt, såväl som andra immateriella och industriella rättigheter till Leveranserna inklusive, men inte begränsat till all dokumentation, all teknisk information, utrustning, förnödenheter, anläggningar, material och/eller äganderättslig information (hädanefter – de immateriella rättigheterna), kvarstår äganderätten till kunden. Baltic Assist överlåter härmed automatiskt, ovillkorligt och oåterkalleligt till Kunden alla överlåtbara immateriella rättigheter till Leveranserna och räntor relaterade till dessa över hela världen. Baltic Assist samtycker till att överföra och överlåta de Immateriella rättigheterna till Kunden utan ytterligare ersättning.
6.2. Baltic Assist förbehåller sig rätten att hålla inne Immateriella rättigheter som skapats vid tillhandahållandet av Tjänsterna om betalningar inte görs i tid.

7. ANSVAR
7.1. Parterna förbinder sig att informera varandra om eventuella hinder för utförandet av Tjänsterna eller andra omständigheter som väsentligen påverkar fullgörandet av deras skyldigheter.
7.2. Båda parterna är skyldiga att ersätta den andra parten all skada och ersätta alla förluster, utgifter och kostnader som uppstår till följd av brott mot användarvillkoren eller kränkning av tillämplig rättshandling eller kränkning av tredje parts rättigheter i enlighet med detta avsnitt.
7.3. Om Kunden inte fullgör eller inte vederbörligen utför de förpliktelser som åtagits enligt Användarvillkoren, Arbetsordern och andra relaterade dokument, ska Baltic Assist informera Kunden om detta och fastställa en rimlig frist för att eliminera överträdelsen. Om Kunden inte undanröjer intrånget inom den fastställda tiden eller om intrånget inte kan undanröjas till sin natur, har Baltic Assist rätt att kräva ersättning för alla sina förluster.
7.4. Om Kunden inte fullgör sina åtaganden enligt Användarvillkoren, Arbetsordern och andra relaterade dokument eller om någon annan omständighet inträffar, som inte ligger inom Baltic Assists kontroll, har Baltic Assist rätt att avbryta utförandet av Tjänster tills åtagandet fullgörs av Kunden eller den omständighet som hindrar leveransen av Tjänsterna har upphört. I alla fall kommer Baltic Assist inte att hållas ansvarigt för förseningen som uppstår till följd av Kundens eller tredje parts försening av överenskomna Leveranser.
7.5. Om det inte är möjligt att fullgöra Leveransen på grund av Kundens fel, måste Kunden betala hela betalningen enligt Arbetsordern, utom om parterna uttryckligen kommer överens om annat.
7.6. Baltic Assist åtar sig att ersätta Kundens förlust (skada) endast om den orsakas av Baltic Assists vållande. Baltic Assist ska inte ersätta förlusten (skadorna) i frånvaro av Baltic Assists fel, samt när de orsakas av Kundens och (eller) tredje parts agerande och (eller) underlåtenhet att agera.
7.7. Under inga omständigheter ska någon av parterna vara ansvarig enligt dessa användarvillkor gentemot annan part eller tredje part i någon form av ansvar för:
7.8.1 alla indirekta eller tillfälliga skador som kan uppstå;
7.8.2 förlust av inkomst, förlust av affärsmöjligheter eller förlust av goodwill, affärer eller vinster (oavsett om det är direkt eller indirekt) som kan uppstå.
7.9 Ett civilrättsligt ansvar ska inte gälla för parterna för deras underlåtenhet att fullgöra, otillbörligt fullgörande eller försening av fullgörandet av någon förpliktelse enligt detta på grund av oemotståndliga force majeure-förhållanden, som ska fastställas i enlighet med kraven i tillämplig lag. handlingar. Tiden för utförandet ska förlängas med den tid som sådana omständigheter föreligger. Om omständigheterna med force majeure fortsätter under en period som överstiger 6 (sex) månader, kan vilken som helst av parterna säga upp avtalet om tillhandahållande av tjänsterna genom att informera den andra parten 7 (sju) arbetsdagar i förväg.

8. UPPHÖRANDE AV VILLKOR FÖR TJÄNSTER
8.1. Varje part kan säga upp avtalet om tillhandahållande av tjänsterna ensidigt om den andra parten har underlåtit att uppfylla någon skyldighet som krävs enligt användarvillkoren, arbetsordern och andra relaterade dokument och om ett sådant fel inte har rättats till inom 30 (trettio) kalenderdagar från mottagandet av skriftligt meddelande från en relevant part.
8.2. Uppsägning befriar inte Kunden från skyldigheten att betala Baltic Assist för de levererade Tjänsterna och kompensera utgifter som uppstår om avtalet om tillhandahållande av Tjänsterna hävdes, inte på grund av Baltic Assists fel.

9. DATASÄKERHET OCH KONFIDENTIALITET
9.1. All information relaterad till leveranserna, användarvillkoren, arbetsordern och/eller andra dokument relaterade till utförandet av förpliktelser enligt detta, även informationen som mottagits från parterna under leveransen av tjänsterna och relaterad till slutsatsen och/eller utförandet i avtalet om tillhandahållande av tjänsterna och/eller relaterade dokument, know-how, affärshemligheter etc. ska betraktas som konfidentiella, och parterna förbinder sig att inte avslöja det för tredje part, utom i fall där sådan information är nödvändig för att fullgörandet av avtalet, om det är offentligt, eller så måste parterna avslöja det på grundval av tillämpliga rättsakter.
9.2. Varken Kunden eller Baltic Assist ska lämna ut konfidentiell information om den andra parten till tredje part. Den part som tar emot konfidentiell information ska iaktta samma grad av omsorg och försiktighet som den använder för att skydda konfidentialiteten för sin egen konfidentiella information av liknande karaktär, men inte mindre än en rimlig grad av försiktighet ska hålla konfidentiell information från den part som tillhandahåller. den konfidentiella informationen och ska säkerställa att den mottagande partens anställda upprätthåller konfidentialiteten för den konfidentiella informationen.
9.3. De konfidentialitetsbegränsningar som fastställs i tjänstevillkoren är obligatoriska för parterna och ska gälla under en obestämd tid efter det att användarvillkoren har löpt ut eller sagts upp.
9.4. Parterna förbinder sig på ett korrekt sätt och i enlighet med det förfarande som fastställts i tillämpliga rättsakter att skydda personuppgifter som avslöjas till dem och endast använda dem inom den omfattning som är nödvändig för att fullgöra skyldigheterna enligt tjänstevillkoren, arbetsordern och annat relaterat. dokument.

10. ICKE UPPRÖVNING
10.1. Under en period på två (två) år från det datum då kundens sista arbetsorder slutfördes, samtycker varje part till att den inte (genom sig själv, dotterbolag, huvudmän eller andra närstående parter) kommer att be om anställning, anställa, samråda med, använda tjänster av eller på något annat sätt förmå anställda, tjänsteleverantörer såväl som underleverantörer till den andra parten att utföra tjänster åt sådan part eller någon person eller juridisk person som är relaterad till denna.

11. SLUTBESTÄMMELSER

11.1. Om några andra avtal eller arbetsorder är nödvändiga för att upprätthålla syftet med dessa användarvillkor eller arbetsordern, är parterna överens om att utföra sådana bestämmelser när och när behovet uppstår.
11.2. Dessa användarvillkor, tillsammans med arbetsordern(erna) och ytterligare dokument vid behov, anger hela avtalet om tillhandahållande av tjänsterna och överenskommelse mellan parterna avseende ämnet och ersätter alla tidigare diskussioner, muntliga eller skriftliga, mellan parterna.
11.3. Dessa användarvillkor samt alla transaktioner under en eller flera individuella arbetsorder ska tolkas i enlighet med och regleras av lagarna i Republiken Litauen, inklusive utan begränsningar eventuella kontraktuella eller utomobligatoriska ansvar som uppstår i förhållande till bestämmelserna av tjänsterna av Baltic Assist.
11.4. Varje tvist, kontrovers eller anspråk som uppstår ur eller i samband med avtalet om tillhandahållande av tjänsterna, såväl som frågor om överträdelse, uppsägning eller giltighet/ogiltighet härav (hädanefter – tvisten), ska avgöras genom ömsesidiga förhandlingar . Om tvisten inte kan lösas ömsesidigt inom 30 kalenderdagar från det att den andra parten mottagit den ena partens begäran, ska tvisten avgöras av den behöriga domstolen i Republiken Litauen, vars territoriella jurisdiktion kommer att bestämmas av Baltic Assists registrerade kontorsadress, uppgiven i ett offentligt register.
11.5. Om någon bestämmelse i dessa användarvillkor strider mot kraven i tillämpliga rättsakter eller vid ändring av dem blir motstridig eller ogiltig på grund av andra skäl; det ska inte påverka giltigheten av andra bestämmelser i tjänstevillkoren. I ett sådant fall kommer den omedelbart att ersättas av Baltic Assist med en juridiskt effektiv bestämmelse, som bör motsvara syftet med den ogiltiga bestämmelsen och villkoren för tjänster.
11.6. Dessa användarvillkor ska inte tilldelas eller överföras av någon part utan föregående uttryckligt medgivande från den andra parten. I händelse av överlåtelse kommer villkoren i användarvillkoren att vara bindande för överlåtare förutsatt att alla obehöriga överlåtelser är ogiltiga och utgör ett brott mot användarvillkoren.
11.7. Dessa användarvillkor kan ändras när som helst enligt Baltic Assists gottfinnande genom meddelande till kunden. Kundens fortsatta användning av tjänsterna innebär att kunden accepterar en sådan förändring. I händelse av oenighet om ändringarna måste Kunden omedelbart avbryta användningen av Tjänsterna och meddela Baltic Assist.

12. KONTAKTINFORMATION
12.1. Om du har några frågor eller behöver hjälp, vänligen kontakta Baltic Assist enligt följande:

E-post: info@balticassist.com
Telefon: +370 527 776 96 (mån – fre, 8:00 – 17:00).