Villkor och bestämmelser

1. INLEDNING

1.1. Följande användarvillkor (nedan kallade användarvillkoren) beskriver villkoren för UAB Baltic Virtual Assistants (nedan kallad Baltic Assist). Dess juridiska personkod – 303554716, registrerad adress J. Savickio str. 4, LT-01108, Vilnius, Republiken Litauen. Företaget levererar de tjänster (nedan – tjänsterna) som beställts av kunden (nedan – kunden), vars detaljer anges i arbetsordern (nedan – arbetsordern).

1.2. Leverans av tjänsterna till kunden är ett självständigt förhållande. Det ska inte tolkas som att det skapar eller innebär något förhållande av franchise, partnerskap, joint venture eller arbetsgivar- och anställningsförhållande mellan Kunden och Baltic Assist.

1.3. Dessa villkor för tjänsterna (som kan ändras från tid till annan) reglerar relationerna mellan Kunden och Baltic Assist från ingången av den första transaktionen baserad på en utförd arbetsorder för en period på 12 (tolv) månader. Den nämnda perioden förnyas och förlängs automatiskt för en sammanhängande period på 12 (tolv) månader i slutet av den aktuella perioden om Kunden fortsätter att anlita Baltic Assist för tjänster baserade på efterföljande arbetsorder.

2. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
2.1. Baltic Assist förbinder sig att leverera Tjänsterna till Kunden och Kunden förbinder sig att betala Baltic Assist för de levererade Tjänsterna.
2.2. Vid tillämpningen av dessa tjänstevillkor samt av eventuella arbetsorder är det uttryckligen accepterat och överenskommet av Kunden att Tjänsterna endast utgör den tid (överenskommet antal timmar) som avsatts för Baltic Assists specialisters utförande av Kundens uppgifter under Kundens överinseende. Kunden godkänner uttryckligen att det är Kundens ansvar att se till att utförandet av de givna uppgifterna uppfyller Kundens kvalitets- och andra krav.
2.3. Baltic Assist åtar sig att tillhandahålla Tjänsterna till Kunden enligt beskrivningen i den Arbetsorder som utförts av Kunden och Baltic Assist och som anger den tid som avsatts för Tjänsterna, tillgänglighetsschema och tillämpliga priser (priser) för Tjänsterna, betalningsvillkor samt andra individuella villkor. Alla objekt som utarbetas eller levereras enligt arbetsordern kallas här gemensamt för Leveranserna.

2.4. Inträde i ett flertal transaktioner efter separata arbetsorder utgör inträde i separata transaktioner, för vilka respektive arbetsorder och dessa användarvillkor gäller. Dessa tjänstevillkor och den relevanta arbetsordern utgör det enskilda avtalet mellan Baltic Assist och kunden.

3. BESTÄLLNING AV TJÄNSTER
3.1. Tjänsterna beställs genom att utföra Arbetsordern. Utförandet av varje enskild Arbetsorder utgör ett inträde i en separat transaktion mellan Baltic Assist och Kunden avseende de Tjänster som specificeras i denna Arbetsorder.
3.2. När Kunden är en fysisk person bekräftar Kunden genom att utföra Arbetsordern att Tjänsterna är avsedda för dess kommersiella behov och att Kunden agerar i en annan egenskap än konsumentkapacitet, dvs. att Tjänsterna är avsedda för andra behov än hans/hennes personliga eller familjära behov.

4. PRIS FÖR TJÄNSTERNA OCH BETALNINGSVILLKOR
4.1. Tillämpliga taxor och priser för tjänsterna och/eller andra betalningsvillkor anges i arbetsordern.

4.2. Kunden samtycker till att ersätta Baltic Assist för alla rimliga kostnader som godkänts i förväg av Kunden och som Baltic Assist ådragit sig i samband med tillhandahållandet av Tjänsterna, vilket kan inkludera, men är inte begränsat till, resor och logi, internationella telefonsamtal, porto, kurirtjänster etc.
4.3. Om inget annat anges i arbetsordern är betalningstiden 8 arbetsdagar från det att fakturan har levererats.
4.4. Om betalningsvillkoren inte uppfylls är kunden skyldig att betala ränta enligt lagen om förhindrande av sena betalningar vid handelstransaktioner.

5. TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER
5.1. Baltic Assist säkerställer tillgängligheten av sin(a) specialist(er) för leverans av Tjänsterna i enlighet med den tidsplan som anges i Arbetsordern. Kunden försäkrar att uppgifterna (instruktionerna) samt verktygen (vid behov beroende på kundens specifika uppgifter) ges i rätt tid.
5.2. Kunden måste rapportera alla problem som rör tjänsterna inom 30 dagar. Om inga problem rapporteras anses Baltic Assist ha säkerställt leveransen av tjänsterna på ett korrekt sätt, och Kunden kan inte göra några anspråk i samband med detta.
5.3. Det är uttryckligen accepterat och överenskommet av Kunden att Tjänsterna anses vara accepterade vid utgången av den överenskomna tiden (överenskommet antal timmar) oavsett om Kundens mål har uppnåtts eller inte, om inte annat särskilt överenskommits i Arbetsordern.

6. LEVERANSERNA OCH IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
6.1. All upphovsrätt samt andra immateriella och industriella rättigheter till Leveranserna, inklusive, men inte begränsat till all dokumentation, all teknisk information, utrustning, förnödenheter, anläggningar, material och/eller skyddad information (nedan kallade immateriella rättigheter), förblir Kundens egendom. Baltic Assist överlåter härmed automatiskt, villkorslöst och oåterkalleligt alla överförbara immateriella rättigheter till Leveranserna och intressen som är relaterade till dessa över hela världen till Kunden. Baltic Assist samtycker till att överföra och överlåta de immateriella rättigheterna till kunden utan ytterligare ersättning.
6.2. Baltic Assist förbehåller sig rätten att hålla inne immateriella rättigheter som skapats vid tillhandahållandet av tjänsterna om betalningar inte görs i tid.

7. ANSVAR
7.1. Parterna förbinder sig att informera varandra om eventuella hinder för utförandet av tjänsterna eller andra omständigheter som väsentligen påverkar utförandet av deras skyldigheter.
7.2. Vardera parten ska vara skyldig att ersätta den andra parten för eventuella skador och ersätta alla och alla förluster, utgifter och kostnader som uppstår till följd av brott mot tjänstevillkoren eller överträdelse av tillämplig rättsakt eller överträdelse av tredje parts rättigheter i enlighet med detta avsnitt.
7.3. Om Kunden inte fullgör eller inte vederbörligen fullgör de skyldigheter som ålagts enligt Tjänstevillkoren, Arbetsordern och andra relaterade dokument, ska Baltic Assist informera Kunden om detta och fastställa en rimlig tidsfrist för att undanröja överträdelsen. Om Kunden inte åtgärdar överträdelsen inom den fastställda tidsfristen eller om överträdelsen inte kan åtgärdas på grund av sin natur, har Baltic Assist rätt att kräva ersättning för alla sina förluster.
7.4. Om Kunden inte fullgör sina åtaganden enligt användarvillkoren, arbetsordern och andra relaterade dokument eller om någon annan omständighet inträffar, som Baltic Assist inte har kontroll över, har Baltic Assist rätt att avbryta utförandet av Tjänsterna tills åtagandet har fullgjorts av Kunden eller den omständighet som förhindrar leveransen av Tjänsterna har upphört. I alla fall kan Baltic Assist inte hållas ansvarig för förseningar som beror på kundens eller tredje parts förseningar av överenskomna Leveranser.
7.5. Om det inte är möjligt att uppfylla Leveranserna på grund av Kundens fel, måste Kunden göra betalningarna enligt Arbetsordern i sin helhet, utom om parterna uttryckligen kommer överens om något annat.
7.6. Baltic Assist åtar sig att ersätta Kundens förlust (skadestånd) endast om den orsakats av Baltic Assist fel. Baltic Assist ska inte ersätta förlusten (skadan) i avsaknad av Baltic Assist fel, liksom när den orsakas av Kundens och/eller tredje parts handlingar och/eller (eller) underlåtenhet att agera.
7.7. Under inga omständigheter ska någon av parterna vara ansvarig enligt dessa användarvillkor till annan part eller tredje part i någon form av ansvar, för:
7.8.1. Eventuella indirekta eller tillfälliga skador som kan uppstå;
7.8.2 inkomstförlust, förlust av affärsmöjligheter eller förlust av goodwill, affärsverksamhet eller vinst (vare sig direkt eller indirekt) som kan uppstå.
7.9 Ett civilrättsligt ansvar ska inte gälla för parterna för deras underlåtenhet att fullgöra, otillbörlig fullgörelse eller försening av fullgörandet av någon förpliktelse enligt detta avtal på grund av oemotståndliga krafter (force majeure) omständigheter, vilka ska fastställas enligt kraven i tillämpliga rättsakter. Tidsfristen för fullgörandet ska förlängas med den tidsperiod under vilken sådana omständigheter föreligger. Om force majeure-omständigheterna fortsätter under en period som överstiger 6 (sex) månader får någon av parterna säga upp avtalet om tillhandahållande av tjänsterna genom att informera den andra parten 7 (sju) arbetsdagar i förväg.

8. UPPSÄGNING AV VILLKOREN FÖR TJÄNSTERNA
8.1. Vardera parten kan ensidigt säga upp avtalet om tillhandahållande av tjänsterna om den andra parten har underlåtit att fullgöra någon skyldighet som ska fullgöras enligt tjänstevillkoren, arbetsordern och andra relaterade dokument och om denna underlåtenhet inte korrigeras inom 30 (trettio) kalenderdagar från mottagandet av ett skriftligt meddelande från en berörd part.
8.2. Uppsägning befriar inte Kunden från skyldigheten att betala Baltic Assist för de levererade tjänsterna och ersätta kostnader som uppstått om avtalet om tillhandahållande av tjänsterna har sagts upp, utan att Baltic Assist har begått något fel.

9. DATASÄKERHET OCH SEKRETESS
9.1. All information som rör Leveranserna, Tjänstevillkoren, Arbetsordern och/eller andra dokument som rör fullgörandet av skyldigheterna enligt detta avtal, även den information som erhålls från parterna under leveransen av Tjänsterna och som rör ingåendet och/eller fullgörandet av avtalet om tillhandahållande av Tjänsterna och/eller relaterade dokument, know-how, affärshemligheter etc. ska betraktas som konfidentiell och parterna förbinder sig att inte lämna ut den till tredje part, utom i de fall, där sådan information är nödvändig för fullgörandet av avtalet, där den är offentlig eller där parterna måste lämna ut den på grundval av tillämpliga rättsakter.
9.2. Varken Kunden eller Baltic Assist får avslöja konfidentiell information från den andra parten till tredje part. Den part som tar emot konfidentiell information ska använda samma grad av omsorg och försiktighet som den använder för att skydda sekretessen för sin egen konfidentiella information av samma slag, men inte mindre än en rimlig grad av omsorg ska bevara konfidentiell information från den part som tillhandahåller den konfidentiella informationen konfidentiellt och ska se till att den mottagande partens anställda upprätthåller sekretessen för den konfidentiella informationen.
9.3. De sekretessbegränsningar som fastställs i villkoren för tjänsten är obligatoriska för parterna och ska gälla på obestämd tid efter det att villkoren för tjänsten har löpt ut eller sagts upp.
9.4. Parterna åtar sig att på ett korrekt sätt och i enlighet med det förfarande som fastställs i tillämpliga rättsakter skydda personuppgifter som lämnas ut till dem och att använda dem endast inom den omfattning som krävs för att fullgöra skyldigheterna enligt tjänstevillkoren, arbetsordern och andra relaterade dokument.

10. ICKE-SÖKANDE
10.1. Under en period på 2 (två) år från och med den dag då Kundens sista arbetsorder slutfördes, samtycker vardera parten till att inte (genom sig själv, närstående bolag, huvudmän eller andra närstående parter) värva för anställning, anställa, konsultera, utnyttja tjänsterna från eller på något annat sätt förmå anställda, tjänsteleverantörer samt underleverantörer till den andra parten att utföra tjänster för denna part eller någon person eller juridisk enhet som är närstående till denna.

11. SLUTBESTÄMMELSER

11.1. Om andra avtal eller arbetsorder är nödvändiga för att genomföra avsikten med dessa användarvillkor eller arbetsorder, är parterna överens om att genomföra sådana bestämmelser när och när behovet uppstår.
11.2. Dessa tjänstevillkor, tillsammans med arbetsorder(n) och ytterligare dokument vid behov, anger hela avtalet om tillhandahållande av tjänsterna och överenskommelsen mellan parterna i fråga om ämnet och ersätter alla tidigare diskussioner, muntliga eller skriftliga, mellan parterna.
11.3. Dessa tjänstevillkor samt alla transaktioner enligt enskilda arbetsorder ska tolkas i enlighet med och regleras av Republiken Litauens lagar, inklusive utan begränsningar alla avtalsrättsliga eller utomobligatoriska ansvar som uppstår i samband med Baltic Assist tillhandahållande av tjänsterna.
11.4. Alla tvister, kontroverser eller anspråk som uppstår till följd av eller i samband med avtalet om tillhandahållande av tjänsterna, liksom frågor om överträdelse, uppsägning eller giltighet/invaliditet av detta avtal (nedan kallat “tvisten”), ska lösas genom ömsesidiga förhandlingar. Om tvisten inte kan lösas ömsesidigt inom 30 kalenderdagar från det att den andra parten har mottagit den ena partens begäran, ska tvisten avgöras av en behörig domstol i Republiken Litauen, vars territoriella jurisdiktion bestäms av Baltic Assists registrerade kontorsadress, som anges i ett offentligt register.
11.5. Om någon bestämmelse i dessa användarvillkor strider mot kraven i tillämpliga rättsakter eller vid ändring av dessa strider mot dem eller är ogiltig av andra skäl; detta ska inte påverka giltigheten av andra bestämmelser i användarvillkoren. I ett sådant fall kommer Baltic Assist omedelbart att ersätta den med en rättsligt effektiv bestämmelse, som bör motsvara syftet med den ogiltiga bestämmelsen och villkoren för tjänsterna.
11.6. Dessa tjänstevillkor får inte överlåtas eller överföras av någon part utan föregående uttryckligt samtycke från den andra parten. I händelse av överlåtelse kommer villkoren i tjänstevillkoren att vara bindande för övertagarna under förutsättning att varje otillåten överlåtelse är ogiltig och utgör ett brott mot tjänstevillkoren.
11.7. Dessa användarvillkor kan ändras när som helst efter Baltic Assist:s gottfinnande genom meddelande till kunden. Fortsatt användning av tjänsterna av kunden utgör kundens samtycke till sådana ändringar. Om Kunden inte samtycker till ändringarna måste Kunden omedelbart upphöra med användningen av Tjänsterna och meddela Baltic Assist.

12. KONTAKTUPPGIFTER
12.1. Om du har några frågor eller behöver hjälp kan du kontakta Baltic Assist på följande sätt:

E-post: info@balticassist.com
Telefon: +370 527 776 96 (mån – fre, 8:00 – 17:00).