Konsulter för efterlevnad av lagstiftningen

Compliance-konsulter erbjuder specialiserade tjänster för att hjälpa företag att uppfylla lagstadgade krav och juridiska skyldigheter. De kan hjälpa företag med riskbedömningar av efterlevnad, utveckling av policyer och förfaranden, utbildning samt löpande övervakning och rapportering.
Genom att samarbeta med en compliancekonsult kan företag minska riskerna för efterlevnad, undvika straff och rättsliga åtgärder samt förbättra sitt rykte hos kunder och intressenter. Konsulterna kan också hjälpa företagen att hålla sig uppdaterade om lagändringar och se till att deras program för efterlevnad är effektiva och ändamålsenliga.

               
Gemensamma fokusområden
Hjälpa företag att utveckla och genomföra strategier och förfaranden för att säkerställa efterlevnad av rättsliga krav.
Konsulter kan utbilda anställda och ledningen i frågor som rör efterlevnad, t.ex. antikorruption, dataintegritet och miljöbestämmelser.
Vi hjälper företag att hålla sig uppdaterade om lagändringar och se till att deras program för regelefterlevnad är anpassade till aktuella rättsliga krav.
Genomföra utredningar och revisioner för att bedöma efterlevnaden av lagstadgade och rättsliga krav och identifiera områden som kan förbättras.
Få en lösning för ditt projekt!
Låt oss prata!
Konsulttjänster i fyra steg
Analys av situationen
Kritisk bedömning av de interna och externa frågor som omger en organisation och som uppstår på grund av ett nytt projekt eller en ny uppgift.
Hypotes
Sök ett hypotesbaserat tillvägagångssätt för att lösa problemet och försök att lösa det genom att fokusera på det bästa antagandet.
Genomförande
Strategiskt genomförande med hjälp av en designstrategi och företagsmodeller för att bygga upp en personalstyrka som är förenlig med planen.
Verifiering
Verifiering av nödvändiga åtgärder som forumulerats av teamet för att slutföra det korrekta tillvägagångssättet.