1. Den registeransvariges namn och adress

Den personuppgiftsansvarige för syftet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), andra dataskyddslagar som är tillämpliga i Republiken Litauen och andra bestämmelser relaterade till dataskydd är:

UAB Baltic Virtual Assistants, UAB Baltic Assist Finance, Baltic Assist SP. ZOO

J. Savickio str. 4,

LT-01108 Vilnius,

Litauen

juridisk person kod 303554716

Telefon: + 370 647 70357

E-post: info@balticassist.com

webbplats: https://balticassist.com/

 1. Integritetspolicyns syfte och omfattning

Detta dokument anger Baltic Assist policy angående insamling, användning, lagring, avslöjande av och åtkomst till personuppgifter, inklusive känslig information. Denna policy syftar till att främja förtroende och förtroende hos våra kunder, partners och allmänheten i Baltic Assists professionalism genom att säkerställa att vårt företag följer dataskyddslagstiftningen och hanterar personuppgifter i vår ägo i enlighet med GDPR-principerna.

Denna policy beskriver hur Baltic Assist samlar in, använder, lagrar, delar och skyddar personuppgifter och gäller för all personlig information som samlas in och underhålls av Baltic Assist.

 1. Grupper av personuppgifter som behandlas av Baltic Assist

Baltic Assist behandlar personuppgifterna i förhållande till vilka Baltic Assist agerar som personuppgiftsansvarig, där den bestämmer syftet med och medlen för dess behandling; och de personuppgifter i förhållande till vilka Baltic Assist agerar som personuppgiftsbiträde, där den behandlar respektive uppgifter för sina kunders räkning som bestämmer ändamålet och medlen för behandlingen.

 

 1. Syfte och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Baltic Assist utför behandling av personuppgifter på laglig grund enligt art. 6(1) lit. en GDPR när Baltic Assist inhämtar samtycke för ett specifikt behandlingsändamål.

Baltic Assist utför behandling av personuppgifter på laglig grund enligt art. 6(1) lit. b GDPR när behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra ett avtal som den registrerade är part i eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett avtal ingås.

Baltic Assist utför behandling av personuppgifter på laglig grund enligt art. 6(1) lit. c GDPR när Baltic Assist är föremål för en rättslig skyldighet genom vilken behandling av personuppgifter krävs.

Baltic Assist utför behandling av personuppgifter på den rättsliga grunden i artikel 6 lit. f i GDPR, när det är nödvändigt för ändamålen för de legitima intressen som eftersträvas av vårt företag, utom där sådana intressen åsidosätts av den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av personuppgifter. När artikel 1 lit. f av GDPR är den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter det berättigade intresset är (a) att bedriva verksamhet till förmån för alla anställdas och aktieägares välbefinnande; (b) för att skydda rättigheterna och intressena för UAB Baltic Virtual Assistants.

 

 1. Kategorier av berörda personuppgifter

Baltic Assist kan samla in och behandla dina personuppgifter, såsom ditt namn, efternamn, adress, telefon, e-post och andra kontaktuppgifter, och all annan information om dig som du kan tillhandahålla, när du besöker vår webbplats och tittar på våra tjänster; fråga om våra tjänster; kontakta Baltic Assist via telefon, e-post eller hemsida; ansöka om en tjänst i vårt företag via vår hemsida; ingå avtal med oss ​​och köpa våra tjänster.

 

 1. Mottagare av personuppgifter och tredje parts tillgång

Vi säljer, handlar inte med eller på annat sätt överför personuppgifterna till externa parter, utom där det krävs med ditt uttryckliga samtycke eller där detta är nödvändigt och i enlighet med tillämplig lag. Detta inkluderar inte betrodda tredje parter som hjälper oss att driva vår webbplats, bedriva vår verksamhet eller tillhandahålla tjänster som är nödvändiga för att fullgöra ett kontrakt i enlighet med art. 6(1) lit. b i GDPR (t.ex. betaltjänster). Betrodda tredje parter har tillgång till dina personuppgifter endast i den utsträckning som är nödvändig för att utföra ovannämnda uppgifter för vår räkning och är skyldiga att inte avslöja eller använda dem för något annat ändamål. Betrodda tredje parter säkerställer skydd och använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i enlighet med kraven i GDPR.

 

 1. Överföring av personuppgifter till tredjeländer

De uppgifter som vi samlar in från dig kommer endast att överföras till, och lagras på, en destination inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). När överföringen av data är nödvändig i enlighet med de avtalsenliga eller rättsliga förpliktelserna, genomför vi en granskning innan överföringen äger rum för att säkerställa att överföringen faller inom de gränser som bestäms av GDPR och att personuppgifterna överförs med legitimt syfte och lämpligt skyddsåtgärder.

 

 1. Skydd av personuppgifter

Med beaktande av reglerna och principerna i förordningen antog Baltic Assist lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa skyddet av de registrerades rättigheter. personuppgifterna mot olaglig eller obehörig åtkomst, oavsiktlig förlust eller förstörelse, skada, olaglig eller obehörig användning och avslöjande. All vår personal och anställda som arbetar eller har tillgång till personuppgifter har fått adekvat utbildning.

 1. Lagringstiden

Vi behandlar och lagrar personuppgifterna endast under den period som är nödvändig för att uppnå syftet med lagringen, eller i den mån detta medges av den europeiska lagstiftaren eller andra lagstiftare i lagar eller förordningar som Baltic Assist lyder under. Vi har en lagringspolicy för personuppgifter som vi följer, i linje med lagliga och lagstadgade krav. Efter utgången av lagringsperioden raderas motsvarande data rutinmässigt. Vi kan också komma att behålla din information under den tid som behövs för att Baltic Assist ska kunna utöva legitima affärsintressen, genomföra revisioner, följa våra rättsliga skyldigheter, lösa tvister och upprätthålla våra avtal.

 1. De registrerades rättigheter i samband med behandling av personuppgifter

a) Rätt till bekräftelse

Varje registrerad ska ha rätt att få en bekräftelse från den registeransvarige om huruvida personuppgifter som rör honom eller henne behandlas eller inte.

b) Rätt till åtkomst

Varje registrerad ska ha rätt att från den personuppgiftsansvarige få kostnadsfri information om hans eller hennes personuppgifter som lagras när som helst och en kopia av denna information. Vidare ska den registrerade ha rätt att få tillgång till följande information:

 • syftet med behandlingen
 • kategorier av berörda personuppgifter
 • de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller kommer att lämnas ut, särskilt mottagare i tredjeländer eller internationella organisationer;
 • Om möjligt, den planerade perioden för vilken personuppgifterna ska lagras, eller om det inte är möjligt, de kriterier som används för att bestämma denna period.
 • förekomsten av rätten att begära av den registeransvarige rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandlingen av personuppgifter som rör den registrerade eller att invända mot sådan behandling;
 • rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet;
 • där personuppgifterna inte samlas in från den registrerade
 • förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering och, åtminstone i dessa fall, meningsfull information om logiken som är involverad, samt betydelsen och de förväntade konsekvenserna av sådan behandling för den registrerade. 

Vidare ska den registrerade ha rätt att få information om huruvida personuppgifter överförs till ett tredje land eller till en internationell organisation. Om så är fallet ska den registrerade ha rätt att informeras om lämpliga skyddsåtgärder i samband med överföringen.

c) Rätt till rättelse

Varje registrerad ska ha rätt att av den registeransvarige utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter om honom eller henne rättade. Med hänsyn till ändamålen med behandlingen ska den registrerade ha rätt att få ofullständiga personuppgifter kompletterade, inklusive genom att lämna ett kompletterande uttalande.

d) Rätt att bli bortglömd

Varje registrerad ska ha rätt att av den personuppgiftsansvarige få radering av personuppgifter som rör honom eller henne utan onödigt dröjsmål och den personuppgiftsansvarige ska ha en skyldighet att radera personuppgifter utan onödigt dröjsmål om någon av följande skäl föreligger:

 • personuppgifterna inte längre är nödvändiga i förhållande till de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades;
 • den registrerade återkallar samtycke som ligger till grund för behandlingen och där det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen;
 • den registrerade invänder mot behandlingen enligt artikel 21 i GDPR och det inte finns några tvingande legitima skäl för behandlingen, eller den registrerade invänder mot behandlingen enligt artikel 1 i GDPR;
 • personuppgifterna har behandlats olagligt;
 • personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig skyldighet i unions- eller medlemsstatslagstiftningen som den registeransvarige omfattas av;
 • personuppgifterna har samlats in i samband med utbudet av informationssamhällets tjänster som avses i artikel 8 i GDPR.

e) Rätt att begränsa bearbetningen

Varje registrerad ska ha rätt att av den registeransvarige få begränsning av behandlingen där något av följande gäller:

 • riktigheten av personuppgifterna ifrågasätts av den registrerade, under en period som gör det möjligt för den registeransvarige att verifiera riktigheten av personuppgifterna;
 • behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig radering av personuppgifterna och begär begränsning av användningen av dem istället;
 • den registeransvarige behöver inte längre personuppgifterna för behandlingens syften, men de krävs av den registrerade för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk;
 • den registrerade har invänt mot behandling enligt Artikel 21(1) i GDPR i avvaktan på verifieringen av om den registeransvariges legitima skäl åsidosätter den registrerades.

f) Rätt till dataöverföring

Varje registrerad ska ha rätt att få de personuppgifter om honom eller henne som han eller hon har lämnat till den registeransvarige i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder från den personuppgiftsansvarige till vilken personuppgifterna har lämnats, där behandlingen grundar sig på samtycke eller avtal som ingåtts med den registrerade och personuppgifter behandlas på automatiserade sätt.

g) Rätt till invändning

Varje registrerad ska ha rätt att invända mot behandlingen av de personuppgifter som är relaterade till honom eller henne när sådan behandling baseras på punkt 6 lit e eller f GDPR. Om den registrerade lämnar in en sådan begäran, avslutar den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål behandlingen av behandlingen kostnadsfritt, utom i fall där den personuppgiftsansvarige bevisar att personuppgifterna behandlas av tvingande legitima skäl, som åsidosätter intressen, rättigheter och friheter för den registrerade. registrerade eller med avsikt att förklara, verkställa eller försvara rättsliga anspråk.

h) Rätt att återkalla samtycke till dataskydd

Varje registrerad ska ha rätt att när som helst återkalla sitt samtycke till behandlingen av hans eller hennes personuppgifter.

Om en registrerad vill utöva någon av de ovan nämnda rättigheterna kan han eller hon när som helst kontakta Baltic Assist på gdpr@balticassist.com

 

 1. Förändringar Integritetspolicy

Baltic Assist förbehåller sig rätten att uppdatera vår integritetspolicy då och då. Eventuella ändringar kommer att publiceras på denna sida med ett uppdaterat revisionsdatum. Ny version av integritetspolicyn träder i kraft när den publicerats på denna sida. Vi uppmuntrar dig att regelbundet läsa igenom denna sekretesspolicy för att hålla dig informerad om vår informationspraxis.

 

 1. Rätten att framföra klagomål till en tillsynsmyndighet

Som registrerad har du rätt att lämna in ett klagomål angående behandlingen av personuppgifter till den litauiska dataskyddsmyndigheten:

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

L.Sapiegos g. 17,

10312 Vilnius

Telefon: + 370 5 271 2804, + 370 5 279 1445

Faks.: +370 5 261 9494

e-post: ada@ada.lt

 

 1. Kontakta oss

Genom att använda vår webbplats eller kontakta oss samtycker du till vår integritetspolicy. Vi respekterar din rätt att kontrollera din personliga information som vi har, därför uppmuntrar vi dig att kontakta oss om du vill ändra eller radera dina personuppgifter och för eventuella frågor om vår integritetspolicy på gdpr@balticassist.com.

POLICY FÖR COOKIES

Vår webbplats använder cookies, som beskrivs nedan. Genom att använda vår webbplats, eller genom att klicka på "Godkänn"-knappen, samtycker du till vår användning av cookies i enlighet med denna cookiepolicy om du inte har inaktiverat cookies i din webbläsarinställningar. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke i förhållande till denna cookiepolicy genom att radera de cookies som lagras på datorn genom konfigurationen och inställningarna för din webbläsare, enligt listan nedan.

 

 1. Beskrivning av cookies

Cookies är små databitar som lagras på användarens dator eller vilken enhet som helst av webbläsaren. Baserat på webbläsaren lagras denna data antingen i små separata filer eller i en gemensam fil, som registrerar data från webbsidor som du besöker. Cookies används av många avancerade webbplatser i Litauen och runt om i världen och kan endast lagras när dina enhetsinställningar tillåter det. Det finns olika typer av cookies, och webbplatser skulle inte fungera utan dem på det sätt som du är van vid att de fungerar. Om du till exempel inte använder cookies, som bekräftar att du är inloggad, skulle webbplatsen antingen inte veta att den behöver visa din profil, eller så skulle webbplatsen upprepade gånger visa "Fel: Du måste logga in" eftersom den inte skulle känner igen att du är inloggad.

 

 1. Cookieanvändning på vår webbplats

Vi använder följande typer av kakor på vår webbplats:

 • Tekniska och prestandahöjande cookies, som gör att vår webbplats fungerar korrekt och gör att du kan surfa på webbsidan, plattformen eller applikationen och använda de olika alternativen eller tjänsterna på den. Vissa funktioner på vår webbplats kanske inte är tillgängliga utan denna typ av cookies.
 • Analytiska cookies, som samlar in information om hur du använder vår webbplats, t.ex. besökta sidor och ditt beteende på vår webbplats. De tillåter oss att komma ihåg användarens handlingar som utförts på webbplatsen (till exempel språkinställningarna), samt att samla in den övergripande statistiken över hur ofta webbplatsen besöks.
 • Funktionella cookies, som registrerar dina preferenser för att förbättra webbkvaliteten och ge en förbättrad och mer personlig upplevelse på vår webbplats.
 • Annonscookies, som används för att skicka reklammeddelanden i linje med de inställningar som visas under navigering på vår webbplats.

 

Vi använder tredjepartscookies på balticassist.com för att förbättra funktionaliteten på vår webbplats. Dessa cookies, tillsammans med insamlad information, hanteras och kontrolleras inte av Baltic Assist, utan exklusivt av varje leverantör. Denna information hanteras och kontrolleras av tredjepartsföretag i enlighet med vad som anges i den relativa integritetspolicyn.

Vår webbplats använder Google Analytics-cookies från tredje part, en statistisk analystjänst som tillhandahålls och hanteras av Google som gör det möjligt att analysera ditt beteende på webbplatsen. Du hittar integritetspolicyn för Google Analytics genom att klicka på länkarna nedan:

https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US

Vår webbplats använder Facebook-reklamcookies från tredje part designade av Facebook för att leverera en rad reklamprodukter på Facebook. Du hittar Facebooks sekretesspolicy på:

https://www.facebook.com/about/privacy

Vår webbplats använder HubSpot-cookies från tredje part för att leverera kundsupport på vår webbplats. Du kan hitta HubSpots sekretesspolicy på:

https://legal.hubspot.com/privacy-policy?hubs_content=www.hubspot.com/products/crm&hubs_content-cta=Privacy%20Policyhttps://www.zendesk.com/company/customers-partners/privacy-policy/

 1. Lista över cookies som används på https://balticassist.com:

I enlighet med ny lagstiftning har vi utarbetat en detaljerad beskrivning av cookies som används på vår webbplats så att du själv kan bestämma om de tillfredsställer dig eller om du hellre vill radera de nuvarande cookies eller kanske till och med inaktivera cookie-användning på balticassist.com.

KaknamnBeskrivningGiltighetstid
_gaAnvänds för att känna igen användare.2 Years
_gidAnvänds för att känna igen användare.24 Timmar
_gatAnvänds för att strypa förfrågningsfrekvensen.1 Minute
_gcl_auAnvänds för att förstå hur en användare på vår webbplats använder webbplatsen genom att generera analytisk data.3 Månader
ajs_anonymous_idAnvänds för Analytics och hjälper till att räkna hur många som besöker en viss webbplats genom att spåra om du har besökt tidigare.1 år
ajs_group_idAnvänds för att spåra besökarnas användning och händelser på webbplatsen.1 år
ajs_user_idAnvänds för att spåra besökarnas användning, händelser, målmarknadsföring och kan även mäta applikationsprestanda och stabilitet.1 år
1P_JARAnvänds för att samla in webbplatsstatistik och övervaka omvandlingsfrekvenser.1 Månad
SID, HSIDAnvänds tillsammans för att blockera många typer av attacker, till exempel försök att stjäla innehållet i onlineformulär.-
SAPISIDAnvänder Google för att spara användarinställningar och information om Google Maps2 Years
SAMTYCKEApp för visning av cookiepolicy20 Years
SIDCCSäkerhetscookie för att skydda användardata från obehörig åtkomst3 månader
SSIDCookies ställs in av verktyget Google+; de låter dig integrera Google+ plugin på webbplatsen.2 Years
DVAnvänds för att samla in information om hur besökare använder vår webbplats som vi använder för att sammanställa rapporter för att hjälpa oss att göra förbättringar.6 Månader
APISIDSparar Google Maps-inställningar2 Years
NIDAnvänds för att komma ihåg dina preferenser och annan information6 Månader
_zlcmidAnvänds för att lagra Zopim Live Chat ID som används.1 år
_zlcidAnvänds för att lagra Zopim Live Chat ID som används för att identifiera en enhet över besök.1 år
_zlcstoreAnvänds för att lagra Zopim Live Chat ID som används för att identifiera en enhet över besök.2 Years
_hidAnvänds för att bevara Hotjar User ID, unikt för den webbplatsen i webbläsaren.1 år
_hstcAnvänds för att hjälpa till att spåra besökare.-
_hjIncludedInSampleAnvänds för att låta Hotjar veta om en besökare ingår i provet som används för att generera trattar.1 år
_cfduidAnvänds för att snabba upp sidladdningstider.1 år
_fbpAnvänds av Facebook för att leverera en serie reklamprodukter på Facebook.Session Test
__hsscAnvänds för att lagra besökstiden.13 Månader
__hssrcAnvänds av Hubspot. Session Test
_hjAbsoluteSessionInProgressAnvänds för att lagra unika besök.Session Test
_hjSession_*Används av Hotjar för att spåra webbplatsens användningsområden. Session Test
_hjSessionUser_*Används av Hotjar.Session Test
_icl_current_språkAnvänds av wpml för att behålla det språk som valts av klienten för att navigera på webbplatsen.Session Test
hubspotutkAnvänds för att hålla reda på en besökares identitet.13 Månader
 1. Sociala medieknappar

Vår webbplats använder knappar för sociala nätverk – Facebook, Twitter, Instagram. Om du väljer att klicka på en social nätverksknapp öppnas ett nytt fönster i din webbläsare som anropar vår sida på respektive tjänst. Informationen som erhålls av tredje parts webbplatser som nås via vår webbplats täcks inte av vår integritetspolicy och cookiepolicy och styrs av de villkor som gäller för din relation med den tredje parten. Baltic Assist tar inget ansvar eller ansvar för tredje parts webbplatser.

 

 1. Hur man hanterar cookie-inställningar

Om du inte samtycker till användningen av cookies kan du av sekretessskäl inaktivera cookies i din webbläsare från att lagras i din dator med hjälp av en motsvarande inställning av webbläsaren som används. Men om du inaktiverar cookies kan inte alla funktioner på vår webbplats vara helt användbara, vilket kan påverka din onlineupplevelse på vår webbplats. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till vår användning av cookies på vår webbplats. Du kan också ta bort/inaktivera cookies i din webbläsare från att lagras på din dator, eller för att varna dig när cookies skickas till din enhet. Metoden beror på vilken typ av webbläsare du använder:

Google Chrome;

Microsoft Internet Explorer;

Mozilla Firefox;

Safari

För att andra webbläsare ska kunna ändra cookieinställningar, besök webbläsarens officiella webbsida.

 1. Kontakta oss

För alla frågor och förfrågningar angående vår cookiepolicy, vänligen kontakta oss via e-post: gdpr@balticassist.com